Muhasebe ve Bordrolama Hizmetleri

– Muhasebe kayıtlarının Tek Düzen Hesap Planına göre hazırlanması,

– Mali ve finansal analiz,

– Nakit akım ve analiz tablolarının hazırlanması ve kontrolü,

– Muhasebe organizasyonunun kurulması,

– Nakit bütçeleme sisteminin kurulması ve kontrolü,

– Alış, Gider ve Satış faturaları ile şirket faaliyetlerine ilişkin Kasa, Banka ve Cari Hesap hareketlerinin muhasebe sistemine kaydedilmesi,

– İlgili vergi kanunlarına göre muhasebe kayıtlarının kontrollerinin yapılması,

– Kasa, banka, müşteri ve satıcı hesap mutabakatlarının yapılarak cari hesap bakiyelerinin doğruluğunun test edilmesi,

– Aylık, üçer aylık ve yıllık olmak üzere, firmaların tek düzen hesap planına uygun mali tablolarının hazırlanması (bilanço, gelir tablosu, nakit akım tablosu vb.),

– Tüm vergi beyannamelerinin (Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi, KDV, Muhtasar, Damga Vergisi, Geçici Kurumlar Vergisi vb.) yasal sürelerine uygun olarak hazırlanması, sisteme kaydedilmesi ve tahakkuklarının alınması,

– Merkez, işyeri ve/veya şubelere ilişkin Vergi Daireleri, SGK ve Bölge Çalışma Müdürlükleri açılış işlemlerinin yapılması, sicil numarası alınması,

– E-bildirge açılışının yapılarak e-bildirge şifrelerinin alınması,

– Aylık SGK bildirgelerinin hazırlanması, tahakkuklarının alınması (bordrolama hizmeti verilen müşteriler için veya şirketin hazırladığı bilgiler ışığında),

– Aylık, üçer aylık ve yıllık beyannamelerle elektronik ortamda tahakkukları alınmış vergi ve sigorta primlerinin ödemelerinin yapılması için müşteriye iletilmesi,

– İlgili Bakanlıklara gönderilmesi gereken yıllık faaliyet raporlarının hazırlanıp, müşteriden onayı alındıktan sonra ilgili kuruma gönderilmesi,

– Muhasebeleri kendi elemanlarınca tutulan şirketlerin muhasebe işlemleri ve mali mevzuatla ilgili günlük sorularının cevaplandırılması, yeni projelerle ilgili muhasebe oluşumları konusunda danışmanlık verilmesi,

– Müşterilerin, mali mevzuatta yapılan değişikliklerden haberdar edilmesi,

– Şirketlere ait aylık ücret bordrolarının şirketten alınan verilere uygun olarak hazırlanması, ödenekler, kesintiler, sigorta, vergi, net ücret hesaplamalarının yapılması ve bordroya ilişkin her türlü raporun hazırlanması.