Muhasebe ve Bordrolama Hizmetleri

- Muhasebe kayıtlarının Tek Düzen Hesap Planına göre hazırlanması, 

- Mali ve finansal analiz,

- Nakit akım ve analiz tablolarının hazırlanması ve kontrolü,

- Muhasebe organizasyonunun kurulması,

- Nakit bütçeleme sisteminin kurulması ve kontrolü,

- Alış, Gider ve Satış faturaları ile şirket faaliyetlerine ilişkin Kasa, Banka ve Cari Hesap hareketlerinin muhasebe sistemine kaydedilmesi, 

- İlgili vergi kanunlarına göre muhasebe kayıtlarının kontrollerinin yapılması, 

- Kasa, banka, müşteri ve satıcı hesap mutabakatlarının yapılarak cari hesap bakiyelerinin doğruluğunun test edilmesi, 

- Aylık, üçer aylık ve yıllık olmak üzere, firmaların tek düzen hesap planına uygun mali tablolarının hazırlanması (bilanço, gelir tablosu, nakit akım tablosu vb.), 

- Tüm vergi beyannamelerinin (Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi, KDV, Muhtasar, Damga Vergisi, Geçici Kurumlar Vergisi vb.) yasal sürelerine uygun olarak hazırlanması, sisteme kaydedilmesi ve tahakkuklarının alınması, 

- Merkez, işyeri ve/veya şubelere ilişkin Vergi Daireleri, SGK ve Bölge Çalışma Müdürlükleri açılış işlemlerinin yapılması, sicil numarası alınması, 

- E-bildirge açılışının yapılarak e-bildirge şifrelerinin alınması, 

- Aylık SGK bildirgelerinin hazırlanması, tahakkuklarının alınması (bordrolama hizmeti verilen müşteriler için veya şirketin hazırladığı bilgiler ışığında), 

- Aylık, üçer aylık ve yıllık beyannamelerle elektronik ortamda tahakkukları alınmış vergi ve sigorta primlerinin ödemelerinin yapılması için müşteriye iletilmesi, 

- İlgili Bakanlıklara gönderilmesi gereken yıllık faaliyet raporlarının hazırlanıp, müşteriden onayı alındıktan sonra ilgili kuruma gönderilmesi, 

- Muhasebeleri kendi elemanlarınca tutulan şirketlerin muhasebe işlemleri ve mali mevzuatla ilgili günlük sorularının cevaplandırılması, yeni projelerle ilgili muhasebe oluşumları konusunda danışmanlık verilmesi, 

- Müşterilerin, mali mevzuatta yapılan değişikliklerden haberdar edilmesi,

- Şirketlere ait aylık ücret bordrolarının şirketten alınan verilere uygun olarak hazırlanması, ödenekler, kesintiler, sigorta, vergi, net ücret hesaplamalarının yapılması ve bordroya ilişkin her türlü raporun hazırlanması.